விசுவாசப் பிரமாணம்

விசுவாசப் பிரமாணம்
பரலோகத்தையும் பூலோகத்தையும் படைத்த எல்லாம் வல்ல பிதாவாகிய சருவேசுரனை விசுவசிக்கின்றேன். அவருடைய ஏக சுதனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசுக் கிறிஸ்துவையும் விசுவசிக்கின்றேன். இவர் பரிசுத்த ஆவியினால் கர்ப்பமாய் உற்பவித்து, கன்னிமரியாளிடமிருந்து பிறந்தார். போஞ்சு பிலாத்தின் அதிகாரத்தில் பாடுபட்டுச் சிலுவையில் அறையுண்டு மரித்து அடக்கம் செய்யப்பட்டார். பாதளத்தில் இறங்கி மூன்றாம் நாள் மரித்தோரிடமிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார். பரலோகத்துக்கு எழுந்தருளி எல்லாம் வல்ல பிதாவாகிய சர்வேசுரனுடைய வலது பக்கத்தில் வீற்றிருக்கின்றார். அவ்விடத்திலிருந்து சீவியரையும் மரித்தவரையும் நடுத்தீர்க்க வருவார்.
பரிசுத்த ஆவியை விசுவசிக்கின்றேன். பரிசுத்த கத்தோலிக்க திருச்சபையையும், புனிதர்களின் சமூக உறவையையும், பாவப்   பொறுத்தலையும், சரீர உத்தானத்தையும், நித்திய சீவியத்தையும், விசுவசிக்கின்றேன். ஆமென்.