பாப்பரசர் பண்(song of pope -1)

ரோமை ராஜ பூபனே நமோ நமோ
திருச்சபையின் தலைவராக செனித்த மாதவா
உம்மை நாடி தேடி நமஸ்க்கரிக்கின்றோம் (2)
உலக பாசம் ஒழிந்த சற்பிறசாதனே (2)
இறைவன் அருளால் உலகை ஆண்ட மாதவா (2)
உம்மை நாடி தேடி நமஸ்க்கரிக்கின்றோம் (2)