புனித தஸ்நேவிஸ் மாதாவுக்கு செபம்

பிதாவாகிய சர்வேசுவரனுடைய குமாரத்தியே ! சுதனாகிய சர்வேசுவரனுடைய
தாயாரே ! பரிசுத்த ஆவியாகிய சர்வேசுவரனுக்கு மிகவும் பிரியமுள்ள நேசமே! மனிதருக்கு அடைக்கலமே , சர்வலோகத்துக்கும் ஆண்டவளே , உமக்குப் பிள்ளைகளாயிருக்கிற நாங்கள் எல்லோரும் உமது திருப்பாதத்திலே சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து எப்படியாகிலும் எங்களைக் காப்பாற்ற வேண்டுமென்று உம்மைப் பிராத்திக்கிறோம்  . தேவமாதாவே ! நீர் சென்மப்பாவமில்லாமல் உற்பவித்தீரே , எங்கள் ஆத்துமம் சரீரத்தை விட்டுப் பிரிகிற நேரம் நாங்களும் பாவமில்லாதிருக்க செய்தருளும் . மாதாவே உம்மை நம்பினோம் . எங்களை கைவிடாதேயும் . விசேஷமாய் நாங்கள் சாகிற தருவாயில் மோசம் போகாதபடிக்கு , பசாசினுடைய தந்திரங்களை எல்லாம் தள்ளி நாங்கள் உம்முடைய திருக்குமாரன் அருகில் வரத்துணையாயிரும் . இப்படியாய் உம்முடைய பரிபூரண ஆசீர்வாதத்தைக் கேட்டு நிற்கிறோம் . அதை அடியோருக்கு இரக்கத்தோடே கட்டளை பன்னியருளும் தாயாரே ! மாதாவே ! ஆண்டவளே ! — ஆமென்

Leave a Reply