பாப்பரசர் பண்(song of pope -1)

ரோமை ராஜ பூபனே நமோ நமோ
திருச்சபையின் தலைவராக செனித்த மாதவா
உம்மை நாடி தேடி நமஸ்க்கரிக்கின்றோம் (2)
உலக பாசம் ஒழிந்த சற்பிறசாதனே (2)
இறைவன் அருளால் உலகை ஆண்ட மாதவா (2)
உம்மை நாடி தேடி நமஸ்க்கரிக்கின்றோம் (2)

Leave a Reply