பாப்பரசர் பண்-2

சோபித சுந்தர ரோமை இராயனுக்கே
ஜே ஜே பாடுவோமே
இந்நில மீதினில் நன்மை ரூபனே
எத்திசையும் சத்யம் காக்கும் சுந்தர வீரனே
இறைவன் அருளால் உலகை ஆளும் எங்கள் அதிபனே (2)

Leave a Reply